ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σκοποί μας, όπως ορίζονται στο Καταστατικό του Συλλόγου μας

  • Η επέκταση της δράσεως του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών και σε άλλους εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς και πνευματικούς σκοπούς. 
  • Η με όλα τα μέσα καλλιέργεια σχέσεων πνευματικής επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου και μεταξύ των μελών του και του Πειραματικού Σχολείου.
  • Η έκδοση δημοσιευμάτων σχετικών με την ιστορία και την δράση του Πειραματικού Σχολείου και των αποφοίτων του.
  • Η απονομή επάθλων κάθε χρόνο στους αριστεύοντες τελειόφοιτους του Πειραματικού Σχολείου.
  • Η χορήγηση υποτροφιών κάθε χρόνο σε απόφοιτους του Πειραματικού Σχολείου για να συνεχίσουν τις σπουδές τους εδώ ή στο εξωτερικό.
  • Η οικονομική ενίσχυση και η δωρεάν χορήγηση βιβλίων και άλλων σχολικών ειδών προς όσους, αποδεδειγμένα άπορους μαθητές, φοιτούν στο Πειραματικό Σχολείο.
  • Η εξύψωση του Πειραματικού Σχολείου με κάθε πρόσφορο μέσο και γενικά η ενίσχυση του έργου του.

Οι σκοποί του συλλόγου μας είναι πολιτιστικοί και καθαροί, έχουν ευθύ στόχο ή κέντρο το Σχολείο μας και γραμμή χαρακτηριστικά υπηρετική και συνανθρώπινη.

Ο Σύλλογός μας δεν έχει καμία, ούτε την παραμικρή σχέση με όποια κόμματα κι η δραστηριότητά του δεν επιτρέπει ούτε υπόνοια αναμίξεως του με τα κομματικά.

Καλή περιήγηση!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου