ΙΔΡΥΣΗ & ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Καταστατικό Συλλόγου Αποφοίτων Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών

ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 1.

Ιδρύεται στην Αθήνα Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος Αποφοίτων Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο σύλλογος έχει σφραγίδα με την χρονολογία ιδρύσεώς του και τον τίτλο «Σύλλογος Αποφοίτων του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών», Έδρα του συλλόγου είναι η Αθήνα.

Άρθρο 2.

Σκοποί του Συλλόγου είναι :

α) Η επέκταση της δράσεως του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών και σε άλλους εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς και πνευματικούς τομείς.

β) Η με κάθε μέσο καλλιέργεια σχέσεων, πνευματικής επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου καθώς και μεταξύ τούτων και του Πειραματικού Σχολείου.

γ) Η έκδοση δημοσιευμάτων σχετικών με την Ιστορία και τη δράση του Πειραματικού Σχολείου και των αποφοίτων του.

δ) Η κάθε χρόνο απονομή επάθλων στους αριστεύοντες τελειόφοιτους του Πειραματικού Σχολείου.

ε) Η κάθε χρόνο χορήγηση υποτροφιών στους αποφοίτους του Π.Σ.Π.Α. για να συνεχίσουν τις σπουδές τους εδώ ή στο εξωτερικό, εάν θα είναι δυνατόν και σε αριθμό καθοριζόμενο κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

στ) Η οικονομική ενίσχυση και η από τον Σύλλογο δωρεάν χορήγηση βιβλίων και άλλων σχολικών ειδών προς όσους, αποδεδειγμένα, άπορους μαθητές φοιτούν στο Π.Σ.Π.Α.

ζ) Η οικονομική ενίσχυση όσων δίδαξαν ή διδάσκουν στο Π.Σ.Π.Α. καθηγητών ή δασκάλων, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο.

η) Η χορήγηση αναμνηστικών δώρων σε όσους καθηγητές του Πειραματικού Σχολείου απέρχονται και

θ) Η με κάθε πρόσφορο μέσο εξύψωση του Π.Σ.Π.Α. και γενικών η με οποιοδήποτε τρόπο ενίσχυση του έργου του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΜΕΛΗ

Άρθρο 3.

Ο Σύλλογος αποτελείται από Μέλη που χωρίζονται σε:

·Τακτικά

·Επίτιμα 

·Κοινωνικά

Άρθρο 4.

Κάθε απόφοιτος του Γυμνασίου του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το σχολικό έτος 1976-77 κάθε απόφοιτος του, Λυκείου του, δικαιούται να γίνει Τακτικό Μέλος του Συλλόγου με την εκδηλώσει της σχετικής επιθυμίας του μ’ οποιοδήποτε τρόπο, προς τον Σύλλογο. Τακτικά Μέλη μπορούν επίσης να γράφονται και όσοι δεν αποφοίτησαν, αλλά τελείωσαν τις σπουδές τους σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, που δεν απαιτούσαν απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου.

Άρθρο 5.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτήσεώς τους και με σύσταση πέντε (5) τουλάχιστον τακτικών μελών του Συλλόγου, μπορούν να γράφονται σαν Τακτικά Μέλη του και όσοι δεν αποφοίτησαν από το Π.Σ.Π.Α. αλλά διατέλεσαν απλώς μαθητές του Λυκείου, του Γυμνασίου ή του Δημοτικού Σχολείου του, εφ’ όσον είναι τουλάχιστον απόφοιτοι μέσης εκπαιδεύσεως.

Άρθρο 6.

Ο εκάστοτε Καθηγητής Πανεπιστημίου – Επόπτης του Π.Σ.Π.Α., όσοι υπήρξαν Επόπτες και το διδακτικό προσωπικό του Π.Σ.Π.Α. θεωρούνται αυτοδικαίως Επίτιμα Μέλη του Συλλόγου.

Επίτιμα Μέλη μπορούνε ν’ ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι ευεργέτησαν το Π.Σ.Π.Α. ή τον Σύλλογο καθώς και διακεκριμένες προσωπικότητες.

Άρθρο 7.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί να γράφει σαν Κοινωνικά Μέλη μετά από αίτησή τους ή μετά από πρόταση δύο (2) τουλάχιστο Τακτικών Μελών του Συλλόγου, γονείς ή κηδεμόνες μαθητών του Π.Σ.Π.Α. καθώς και τρίτους, που προσφέρουν υπηρεσίες , ή συνδέονται με κάποιον τρόπο προς τον Σύλλογο ή το Π.Σ.Π.Α. Ο συνολικός αριθμός των Κοινωνικών Μελών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εκατό (100). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να διαγράφει Κοινωνικά μέλη που δεν επιδεικνύουν δραστηριότητα για μια τουλάχιστο τριετία.

Άρθρο 8.

Τακτικά μέλη του Συλλόγου που κατοικούν ή μένουν μόνιμα μακριά από την έδρα του, ονομάζονται αντεπιστέλλοντα. Οι Μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου του Π.Σ.Π.Α. λογαριάζονται για υποψήφια Μέλη του Συλλόγου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 9.

Τα γραμμένα στα μητρώα του Συλλόγου τακτικά Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμιακές τους υποχρεώσεις, έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, όπως και να ψηφίζουνε για την λήψη αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Τα λοιπά γραμμένα στα μητρώα του Συλλόγου Μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς ψήφο. Τα ταμιακός ενήμερα αντεπιστέλλοντα Μέλη μπορούν να ψηφίζουνε στις Γενικές Συνελεύσεις με εξουσιοδοτημένο, για το σκοπό αυτό, αντιπρόσωπο, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 10.

Σαν ημέρα Γιορτής του Συλλόγου ορίζεται η 30 Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών).

Άρθρο 11.

Τα Μέλη είναι υποχρεωμένα να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και να συμμορφώνονται πάντοτε στις διατάξεις αυτού του καταστατικού και στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Επίσης είναι υποχρεωμένα να γνωστοποιούν την διεύθυνσή τους και το επάγγελμά τους στη Γραμματεία του Συλλόγου.

Άρθρο 12.

Σαν σήμα του Συλλόγου καθορίζεται έμβλημα που γράφει τις λέξεις «Σύλλογος Αποφοίτων» με το σύμπλεγμα των γραμμάτων Π.Σ.Π.Α.

Άρθρο 13.

Τα τακτικά Μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται σε ετήσια συνδρομή τριακοσίων πενήντα (350) δραχμών, που μπορεί να καταβληθεί σε δύο δόσεις. Αυτό το ποσό μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα παρθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) της ολομέλειάς του και θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μ’ αιτιολογημένη απόφασή του, που θα παρθεί με την ίδια πλειοψηφία και μετά από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, μπορεί να καθορίζει έκτακτες υποχρεωτικές εισφορές.

Τα Τακτικά Μέλη του Συλλόγου, μέχρι να συμπληρώσουν το εικοστό πέμπτο (25) έτος της ηλικίας τους, υποχρεούνται στην καταβολή του ενός εβδόμου (1/7) μόνο της εκάστοτε ετήσιας συνδρομής.

Τα Επίτιμα και Κοινωνικά Μέλη μπορούνε, προαιρετικά, να καταβάλλουν οποιαδήποτε συνδρομή ή εισφορά θέλουν στο Σύλλογο.

Η διαχειριστική περίοδος του Συλλόγου είναι ίσια με το ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 14.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση, μπορεί με απόφαση των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον της ολομέλειάς του, να διαγράφει κάθε μέλος του Συλλόγου, που η συμπεριφορά του αντιβαίνει στους Νόμους, σε τούτο το καταστατικό, στον εσωτερικό κανονισμό του Συλλόγου και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Το Μέλος, που εναντίον του κινήθηκε η διαδικασία της διαγραφής, ειδοποιείται με συστημένη επιστολή στην τελευταία γνωστή κατοικία του δέκα (10) μέρες πριν την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να μπορέσει να υποβάλει σ’ αυτό τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς.

Η απόφαση για τη διαγραφή μέλους γνωστοποιείται σ’ αυτό από το Γενικό Γραμματέα σε δέκα (10) μέρες αφ’ ότου πάρθηκε με συστημένη επιστολή που στέλνεται στη τελευταία γνωστή κατοικία του μέλους.

Όποιο μέλος διαγραφεί μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί ν’ ασκήσει το ίδιο ή με αντιπρόσωπο που θα έχει γι’ αυτό ειδική έγγραφη εντολή, μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την λήψη της αποφάσεως διαγραφής, έγγραφη έφεση στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, την οποία καταθέτει ή αποστέλλει με συστημένη επιστολή στην Γραμματεία του Συλλόγου.

Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται για τιράντα (30) ακόμη μέρες αν το μέλος κατοικεί έξω από την έδρα του Συλλόγου ή αν απουσιάζει μακριά από την κατοικία του και αποδείξει αυτήν την απουσία του.

Αν περάσουν οι παραπάνω προθεσμίες η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται τελική, με την επιφύλαξη της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικα.

Η ασκηθείσα έφεση συζητείται από τη Γενική Συνέλευσης στην τακτική ετήσια σύγκλησή της σαν πρώτο θέμα της ημερήσιας διατάξεως, και δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη παράσταση αυτού που την άσκησε.

Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, είναι τελική, με την επιφύλαξη της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικα και γνωστοποιείται στο μέλος από το Γενικό Γραμματέα.

Όποιο μέλος διαγραφεί με τον παραπάνω τρόπο μπορεί να ξαναγραφεί μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκρισή της από την Γενική Συνέλευση.

Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση διαγραφής μέλους καθυστερήσεως της συνδρομής του ή άλλης οικονομικής υποχρεώσεώς του.

Άρθρο 15.

Μέλη που καθυστερούνε για δύο έτη την συνδρομή τους ή άλλη οικονομική υποχρέωσή τους προς το Σύλλογο, διαγράφονται από το μητρώο του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία του προηγούμενου άρθρου. Αυτά τα Μέλη μπορούνε να ξαναγραφούνε με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αφού προηγουμένως καταβάλουν τα οφειλόμενα των δύο τελευταίων χρόνων και έκτακτο δικαίωμα νέας εγγραφής ίσο με μια ετήσια τακτική συνδρομή. Τι ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις έχουν αν ξαναγραφούν και όλα τα τακτικά μέλη που διαγράφονται για οποιοδήποτε λόγο.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 16.

Τον Σύλλογο διοικεί εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που το αποτελούν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Ειδικός Γραμματέας και τέσσερις Σύμβουλοι.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούνε να εκλεγούν μόνον Τακτικά Μέλη του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με τα αναπληρωματικά Μέλη του εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 27 για θητεία τριών (3) ετών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 15 μέρες μετά τις αρχαιρεσίες συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση με τη φροντίδα του μέλους που πλειοψήφησε και συγκροτείται σε Σώμα με την εκλογή, μεταξύ των μελών του, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και του Ειδικού Γραμματέα. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Νόμο, αυτό το Καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 17.

Σαν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά ή αναπληρωματικά, μπορούνε να εκλεγούν όλα όσα έχουν εκπληρώσει, μέχρι την έναρξη της εκλογής, τις ταμιακές τους υποχρεώσεις, και δεν έχουνε διαγραφεί από τα μητρώα του Συλλόγου. Τακτικά αλλά όχι αντεπιστέλλοντα, μέλη του Συλλόγου. Με τις αυτές προϋποθέσεις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα. Τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουνε και μετά το χρόνο της θητείας τους μέχρι τη νόμιμη αντικατάσταση ή την παραίτησή τους.

Άρθρο 18.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, εφορεύει στη τήρηση του Καταστατικού, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου με βάση τον προϋπολογισμό που καταρτίζει ο Ταμίας και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση και είναι υποχρεωμένο στη σύνταξη λογοδοσίας, που πρέπει να υποβάλλει στην πρώτη Συνέλευση κάθε χρόνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα είτε σε τακτές ημερομηνίες είτε μετά από πρόσκληση των μελών αυτού, που τους κοινοποιείται πριν πέντε μέρες τουλάχιστον και συζητεί μόνον για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, που γίνονται γνωστά στα μέλη τουλάχιστον πριν τρεις ημέρες. Αν συμφωνούν όλα τα παρόντα μέλη του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συζητεί νόμιμα και για οποιοδήποτε θέμα που δεν περιέχεται στην ημερήσια διάταξη. Για να ληφθεί απόφαση όμως σε τέτοιο θέμα απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν κατά την συζήτηση θέματος οικονομικού περιεχομένου απουσιάζει ο Ταμίας η λήψη της σχετικής αποφάσεως αναβάλλεται για μια φορά υποχρεωτικά.

Άρθρο 19.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο μπροστά σε κάθε Αρχή και Δικαστήριο και σε όλες του τις σχέσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Συγκαλεί το Σύλλογο σε Τακτική ή Έκτακτο Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, διευθύνει τη συζήτηση και τηρεί τη τάξη σ’ αυτές.

Υπογράφει όλα τα έγγραφα με τον Γενικό Γραμματέα εκτός όσων είναι οικονομικής φύσεως και των γραμματίων εισπράξεως, που τα υπογράφει με τον Ταμία, όπως επίσης και τα εντάλματα ή τις επιταγές πληρωμής, που τα υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Άρθρο 20.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα παραπάνω καθήκοντά του. Εάν εμποδίζεται και ο Αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.

Άρθρο 21.

Ο Γενικός Γραμματέας με την βοήθεια και του Ειδικού Γραμματέα έχει την διεύθυνση του γραφείου του Συλλόγου, κράτα την αλληλογραφία και τα πρακτικά, τα μητρώα των μελών, το βιβλίο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα και εντάλματα και φυλάει τη σφραγίδα του Συλλόγου. Αν κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας και αυτόν ένας από τους νεώτερους Συμβούλους, που ορίζεται από Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22.

Ο Ταμίας κάνει κάθε είσπραξη, εκδίδει τις σχετικές διπλότυπες αποδείξεις και γραμμάτια εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, και κάνει κάθε νόμιμη πληρωμή με εντάλματα ή επιταγές πληρωμής, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον ίδιο. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο, κάθε έγγραφο οικονομικής φύσεως και εισηγείται την λήψη μέτρων οικονομικού περιεχομένου.

Συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό του οικονομικού έτους και τους υποβάλλει στο Διοικητικό συμβούλιο ένα μήνα πριν από την Τακτική Συνέλευση. Επίσης υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο την ταμιακή κατάσταση, ή άλλα στοιχεία, όταν του ζητηθούν.

Καταθέτει σε Τραπεζικό ή άλλο Οργανισμό της εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τα χρήματα του Ταμείου, και αναλαμβάνει από αυτά μόνο με τις υπογραφές του Προέδρου και του ίδιου, από κοινού. Κρατά στα χέρια του ποσό χρημάτων για την αντιμετώπιση των τρεχουσών δαπανών, όχι μεγαλύτερο των 2/12 του τακτικού ετήσιου προϋπολογισμού εξόδων, που μπορεί ν΄ αυξομειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την φύλαξή των, όπως και των δικαιολογητικών των δαπανών και των εσόδων.

Είναι υπεύθυνος για κάθε πληρωμή που δεν γίνεται κανονικώς, όπως και για κάθε απώλεια χρημάτων που κρατά στα χέρια του.

Τον Ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, που υποδεικνύεται από αυτόν και διορίζεται μετά από ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23.

Απαγορεύεται η σύμπτωση δύο αξιωμάτων στο ίδιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μία ή δύο φορές τον μήνα και έκτακτα όταν συγκαλείται από τον Πρόεδρο, για να πάρει αποφάσεις πάνω σε κάθε ζήτημα που αφορά στο Σύλλογο. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε τουλάχιστον μέλη, και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων, σε ισοψηφία όμως υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο δεν συγκροτούνται τακτικές συνεδριάσεις.

Άρθρο 25.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουνε σε έξι κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις θεωρούνται παραιτηθέντα, εκτός εάν υποβάλουν έγγραφη δικαιολογία, που θα κριθεί αρκετή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε κάθε άλλη περίπτωση η παραίτηση υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου την αποδοχή υπόκειται. Οι κενούμενες θέσεις συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, με την σειρά της επιτυχία τους. Αν η θέση που κενώθηκε ανήκε σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που είχε αξίωμα τότε και μόνον το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται ολόκληρο σε σώμα στην πρώτη του συνεδρίαση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 26.

1. Η Γενική Συνέλευση που αποτελείται από τα Μέλη του Συλλόγου είναι το ανώτατο όργανό του που αποφασίζει για κάθε θέμα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για να:

α) Εγκρίνει τον απολογισμό, τον προϋπολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) Απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη,

γ) Εκλέγει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής,

δ) Τροποποιεί το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό και

ε) Λαμβάνει απόφαση για την διάλυση του Συλλόγου.

2.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο, μέσα στους μήνες Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, και έκτακτα όταν αποφασίσει γι’ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητηθεί η σύγκλησή της από το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου, μετά από έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα καθορίζει και τα για συζήτηση θέματα.

3.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μ’ έγγραφο πρόσκληση που καθορίζει

α) τον τρόπο, την ημέρα και ώρα Συνελεύσεως,

β) τα για συζήτηση θέματα και

γ) την απαιτούμενη απαρτία και την επαναληπτική Συνέλευση αν δεν υπάρξει απαρτία.

Η πρόσκληση αναρτιέται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στα Γραφεία του Συλλόγου (όταν υπάρχουν) και στο μέγαρο του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

4. Εάν δεν ορίζεται αλλοιώς σε τούτο το καταστατικό ή σε υποχρεωτική διάταξη νόμου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται απαρτία όταν παρίστανται σ’ αυτή τα μισά (1/2) τουλάχιστον από τα ταμιακός τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση τότε επαναλαμβάνεται, χωρίς νέα πρόσκληση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, στον αυτό τόπο και με τα ίδια απολύτως θέματα. Η δεύτερη βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των μελών που παραβρίσκονται.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων ταμιακώς τακτοποιημένων Τακτικών μελών, εκτός εάν με υποχρεωτική διάταξη Νόμου, ή τούτου του Καταστατικού, ορίζεται διαφορετικά. Η ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε μυστική. Για την εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής, όπως και για κάθε άλλο θέμα, η ψηφοφορία μπορεί να είναι μυστική ή με ανάταση του χεριού.

6. Όταν συγκεντρωθεί η Γενική Συνέλευση, με τη φροντίδα του Προέδρου ή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οποιουδήποτε Συνέδρου, εκλέγονται ένας Πρόεδρος, που διευθύνει την συζήτηση και ένας Γραμματέας, που κρατά τα πρακτικά και που μπορεί να προέρχονται και από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Άρθρο 27.

1. Κάθε τριετία η Τακτική Γενική Συνέλευση αφού εξαντλήσει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

2.Πριν τις αρχαιρεσίες η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή και μετά καταρτίζεται και ανακοινώνεται ο Πίνακας των υποψηφίων του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να αποτελείται από εννέα (9) τουλάχιστον τακτικά μέλη του Συλλόγου. Κατά του Πίνακα επιτρέπονται ενστάσεις, για τις οποίες αποφασίζει αμέσως η Γενική Συνέλευση, και ακολουθεί η ψηφοφορία για την εκλογή εννέα (9) τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται με ψηφοδέλτια στα οποία οι εκλογείς αναγράφουν όσους από τους υποψηφίους επιθυμούν, όχι όμως περισσότερα από δέκα οκτώ (18). Το ψηφοδέλτιο ρίχνεται στην κάλπη αφού προηγουμένως, με την φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, ο ψηφοφόρος σημειωθεί στον κατάλογο αυτών που ψηφίσανε.

4. Αφού ψηφίσει και ο τελευταίος απ’ όσους εκλογείς ήρθανε, πάντως όμως όχι πριν περάσουν δύο (2) ώρες από την ώρα που έχει ορισθεί για την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως – η εκλογή θεωρείται τελειωμένη και η Εφορευτική Επιτροπή κάνει την καταμέτρηση και τη διαλογή των έγκυρων ψηφοδελτίων. Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι εννέα (9) πρώτοι σε σειρά επιτυχία υποψήφιοι και οι εννέα (9) επόμενοι θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη. Σε ισοψηφία γίνεται κλήρωση.

5. Μετά το τέλος της διαλογής η Εφορευτική Επιτροπή γράφει και υπογράφει το Πρακτικό της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει όσους εξελέγησαν.

6. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνον αμέσως και εγγράφως προς την Εφορευτική Επιτροπή.

7. Μετά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζεται και ανακοινώνεται ο πίνακας των υποψηφίων της εξελεγκτικής Επιτροπής με τρεις τουλάχιστον υποψηφίους και ακολουθεί η ψηφοφορία. Εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι και οι επόμενοι με τη σειρά επιτυχίας τους είναι αναπληρωματικοί. Τα παραπάνω οριζόμενα σχετικά με τις ενστάσεις, την ισοψηφία, τα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής και την ανακήρυξη όσων εκλέγονται, εφαρμόζονται ανάλογα.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να κάνει Επιτροπές ή ν’ αναθέτει σε Μέλη του Συλλόγου την εκτέλεση των αποφάσεών του, ή γενικά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, καθορίζοντας και τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και την χρονική διάρκεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με Εσωτερικό Κανονισμό – εγκρινόμενο από τη Γενική Συνέλευση – να ρυθμίσει λεπτομερέστερα την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου.

Άρθρο 29.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση :

α) ο απολογισμός της περασμένης διαχειριστικής περιόδου,

β) ο προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου και

γ) η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά διαβάζεται η έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής – εφ’ όσον υπάρχει – και γίνεται συζήτηση και ψηφοφορία στα πιο πάνω και στα λοιπά θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 30.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται με θητεία τριών (3) ετών και που συγκροτείται μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την εκλογή της, σε Σώμα από ένα Πρόεδρο και δύο μέλη, μπορεί να ελέγχει τα λογιστικά βιβλία και την διαχειριστική κατάσταση του Συλλόγου, να ζητά και να λαμβάνει γνώση, της λογοδοσίας, των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των σχετικών δικαιολογητικών που ελέγχει και συντάσσει την έκθεσή της.

Σε περίπτωση ταμιακή ή διαχειριστικής ανωμαλίας η Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Εφ’ όσον ο Πρόεδρος μέσα σε δέκα (10) μέρες δεν εισακούσει την αίτηση αυτή, δικαιούται η Επιτροπή να συγκαλέσει η ίδια Γενική Συνέλευση, τηρουμένων, κατά τα λοιπά, όσων ορίζονται στο άρθρο 26, παράγραφος 3, αυτού του καταστατικού.

ΔΙΑΛΥΣΗ

Άρθρο 31.

Ο Σύλλογος διαλύεται στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος. Δια να ληφθεί απόφαση για τη διάλυση του Συλλόγου, όπως και για την τροποποίηση του Καταστατικού του, χρειάζεται η παρουσία των μισών (1/2) τουλάχιστον των ταμιακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου η περιουσία του διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 32.

Το παρόν καταστατικό συνεζητήθει ενεκρίθει και εψηφίσθει στη Γενική Συνέλευση των ιδρυτών της 11ης Δεκεμβρίου 1953, και τροποποιείται, κατά τα πιο πάνω, στην Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου της 2ας Φεβρουαρίου 1977.